REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW w PAŃSTWOWYM ZESPOLE LUDOWYM PIEŚNI I TAŃCA „MAZOWSZE”


§ 1

DEFINICJE

 1.  Zespół – Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, ul. Świerkowa 2, Otrębusy (dalej: PZLPiT Mazowsze).
 2. Sala Widowiskowa "Mazowsze" – Sala w obiekcie Matecznik Mazowsze.
 3. Biuro Obsługi Widza - miejsce sprzedaży biletów i informacji w siedzibie Zespołu.
 4. Strona internetowa – www.mazowsze.waw.pl - strona internetowa Zespołu, za pomocą której można dokonać zakupu biletów do Zespołu w trybie on-line.
 5. Bilet – dokument zakupiony w Kasie Zespołu lub za pomocą strony internetowej www.mazowsze.waw.pl potwierdzającej uprawnienie do obejrzenia Spektaklu w dniu oraz o godzinie wskazanej w dokumencie.
 6. Spektakl/ Koncert – przedstawienie lub inne wydarzenie artystyczne organizowane przez PZLPiT „Mazowsze” lub organizatora zewnętrznego, wynajmującego Salę Widowiskową w Mateczniku Mazowsze. Repertuar spektakli/ koncertów dostępny jest każdorazowo w kasie Sali Widowiskowej "Mazowsze" lub na stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl.
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała zakupu lub rezerwacji.
 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Zespołem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a polegającej na zakupie lub rezerwacji Biletów.§ 2

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady sprzedaży biletów w siedzibie Zespołu oraz za pomocą sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mazowsze.waw.pl
 2. Sklep on - line prowadzony jest przez portal internetowy bilety24.pl.
 3. Adres Zespołu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.mazowsze.waw.pl  e-mail – bow@mazowsze.waw.pl, telefon (22) 208 82 00 adres korespondencyjny – ul. Świerkowa 2, 05-805 Otrębusy.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do dokonania zakupów powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów przez stronę internetową wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.


§ 3

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu prowadzona jest sprzedaż biletów do Zespołu w formie sprzedaży na odległość oraz bezpośrednio w siedzibie Zespołu.
 2. Sprzedaż na odległość prowadzona jest za pomocą sieci Internet na stronach www.mazowsze.waw.pl oraz bilety24.pl
 3. Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w kasie biletowej w Sali Widowiskowej Zespołu Mazowsze.§ 4

RODZAJE BILETÓW

 1. Zespół oferuje w sprzedaży następujące rodzaje biletów:
  1. bilet normalny – pełnopłatny bilet na wybrany przez Klienta spektakl w Sali Widowiskowej
  2. bilet ulgowy – bilet o obniżonej cenie w zależności od przyznanej ulgi, zgodnie z poniższymi wytycznymi na wybrany przez Klienta spektakl w Sali Widowiskowej
  3. ceny biletów na poszczególne spektakle ustala Zespół. Szczegółowe informacje dotyczące cen zamieszczone są na stronie www.mazowsze.waw.pl
 2. Prawo do nabycia biletu z ulgą przysługuje w enumeratywnie wyliczonych przypadkach, wyłącznie (za okazaniem ważnej legitymacji):
  1. uczniom i studentom do 26 roku życia -bilety w cenie 120-150 zł
  2. emerytom, rencistom, inwalidom - bilety w cenie 120-150 zł
  3. grupom zorganizowanym powyżej 50 osób - bilety w cenie 100-130 zł
  4. zniżki indywidualne nie łączą się z upustami grupowymi.§ 5

SPRZEDAŻ BILETÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Informacje podane na stronach internetowych, w tym informacje o prezentowanych produktach oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedaż biletów w systemie on - line na spektakle odbywające się w Sali Widowiskowej odbywa się całodobowo przez strony www.mazowsze.waw.pl oraz bilety24.pl. Sprzedaż internetowa zostaje wstrzymana na 2 godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia.
 3. Zespół, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  1. dokładny opis danego produktu
  2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami
  3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
  4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Zespół
  5. dostępność zamówionego produktu
  6. informację o zasadach odstąpienia od Umowy.
 4. Składanie zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” pod/obok opisu danego produktu lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje imię, nazwisko (nazwę), adres e-mail oraz numer telefonu (dane te będą wykorzystane wyłącznie przez Dział Organizacji Widowni PZLPiT „Mazowsze w celu kontaktu z klientem w razie nieopłacenia rezerwacji w terminie lub w przypadku odwołania bądź przeniesienia wydarzenia, na który klient zakupił lub zarezerwował bilety).
 5. Bilety elektroniczne zakupione za pośrednictwem stron www.mazowsze.waw.pl lub bilety24.pl zostaną wysłane na podany przez klienta adres e-mail. W systemie on-line jest możliwość zakupu wyłącznie biletu normalnego – bez zniżek.
 6. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzi Biuro Obsługi Widza czynne od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 16:00, w soboty i niedziele na dwie godziny przed spektaklem.
 7. Płatności za bilety można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą w Biurze Obsługi Widza, za pomocą płatności elektronicznych na stronie www.mazowsze.waw.pl a także, po telefonicznej rezerwacji, bezpośrednio na Konto PZLPiT "Mazowsze".
 8. W przypadku dokonania rezerwacji w kasie w Sali Widowiskowej "Mazowsze" i opłacenia jej bezpośrednio na konto PZLPiT „Mazowsze”, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Zespołu bilety zostaną wydrukowane i będą gotowe do odbioru.
 9. Faktury VAT wystawiane są na życzenie klientów za okazaniem paragonu fiskalnego najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności za bilety.
 10. Liczba widzów, którzy mogą uczestniczyć w spektaklu organizowanym przez Zespół, bez obowiązku okazania zaświadczenia dotyczącego zaszczepienia przeciwko COVID-19 wynosi 162 osoby, co stanowi 30 % całkowitej liczby miejsc na widowni. 

 11. Dodatkowo Zespół udostępnia do sprzedaży bilety przeznaczone do zakupu przez osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Warunkiem nabycia biletu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest złożenie przy zakupie oświadczenia dotyczącego zaszczepienia przeciwko COVID-19, zaś warunkiem wzięcia uczestnictwa w spektaklu - okazanie przez posiadacza biletu unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-1.

 12. Obsługa spektaklu jest uprawniona do odmowy wpuszczenia na spektakl osoby, która posiada bilet, o którym mowa w ust.11, jeżeli osoba ta przy wchodzeniu na spektakl nie okaże zaświadczenia, o którym mowa w ust.11. W takim przypadku koszt zakupionego, a nie wykorzystanego biletu nie podlega zwrotowi, zaś nabywcy biletu oraz osobie, która nie została wpuszczona na spektakl nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 6

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych PZLPiT Mazowsze. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korygowania lub żądania usunięcia z bazy danych.
 4. Dane osobowe są przez PZLPiT Mazowsze chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.


§ 7 

REZERWACJA BILETÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Rezerwacji biletów indywidualnych można dokonywać osobiście w Biurze Obsługi Widza czynnym od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 – 16.00 a w w soboty i niedziele na dwie godziny przed spektaklem, zgodnie z harmonogramem spektakli dostępnym pod adresem www.mazowsze.waw.pl
 2. Rezerwacji biletów indywidualnych można również dokonać drogą  telefoniczną pod numerem: 22 208 82 00.
 3.  W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie później niż 5 dni przed spektaklem Klient powinien jak najwcześniej powiadomić o tym fakcie Biuro Obsługi Widza, drogą telefoniczną, pod numerem tel (22) 208 82 00 lub drogą internetową pod adresem e-mail bow@mazowsze.waw.pl.
 4. Przy rezerwacji telefonicznej lub osobistej należy podać następujące informacje:
  1. data, tytuł i godzina wybranego spektaklu
  2. liczba zamawianych biletów z zaznaczeniem ewentualnych zniżek
  3. imię i nazwisko zamawiającego
  4.  e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Tym samym widzowie wyrażają zgodę na kontakt ze strony Zespołu w celu skutecznej obsługi rezerwacji w przypadkach ewentualnych zmian w repertuarze itp. a także w celach promocyjnych.
 5. Bilety zarezerwowane należy opłacić w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje anulowana i wraca do oferty.
 6. Na 7 dni przed datą spektaklu rezerwacja obowiązuje jedynie przez jeden dzień, a na jeden dzień przed spektaklem oraz w dniu spektaklu nie ma już możliwości dokonywania rezerwacji. W przypadku rezerwacji na 7 dni przed spektaklem płatność za zarezerwowane bilety musi zostać uiszczona w dniu, do jakiego obowiązywać będzie rezerwacja.§ 8

REZERWACJA BILETÓW GRUPOWYCH

 1. Przez sformułowanie rezerwacja biletów grupowych należy rozumieć dokonanie rezerwacji przed jednego klienta 50 i więcej biletów .
 2. Rezerwacji grupowych powyżej 50 biletów można dokonywać jedynie przez telefoniczny lub osobisty kontakt z Biurem Obsługi Widza w godzinach jego otwarcia.
 3. Rezerwacje grupowe, które nie zostały zapłacone w terminie 14 dni od dnia dokonania rezerwacji przez pracownika Biura Obsługi Widza są automatycznie anulowane i skierowane do ponownej sprzedaży.
 4. Do 7 dni przed datą spektaklu rezerwacje grupowe obowiązują tylko 1 dzień.
 5. Na 3 dni przed spektaklem oraz w dniu spektaklu nie ma już możliwości dokonywania rezerwacji grupowych.
 6. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe można dokonywać osobiście w Biurze Obsługi Widza lub przelewem na rachunek bankowy PKO BP 83 1020 1026 0000 1802 0234 6930.
 7. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko, ew. nazwę instytucji, tytuł spektaklu, ilość biletów i ich cenę.
 8. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Zespołu.
 9. Na życzenie klienta Biuro Obsługi Widza dopuszcza pocztową wysyłkę opłaconych biletów. Za taką przesyłkę pobierana jest od klienta dodatkowa opłata - 10zł.


§9

ZWROTY

 1. Bilety grupowe można zwracać najpóźniej na 14 dni do daty spektaklu. (Maksymalnie można zwrócić 20 biletów).
 2. Bilety indywidualne można zwracać najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia spektaklu.
 3. Zwroty należności za bilety dokonywane są jedynie po okazaniu paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku ich braku kasa biletowa ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu biletu, chyba że zwrot następuje przed wydaniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT, po okazaniu dowodu wpłaty na konto.
 4. Zwrotów należności dokonanej przelewem dokonuje się wyłącznie przelewem, na rachunek z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 5. Zwrotów płatności dokonanych kartą płatniczą dokonuje się wyłącznie na numer konta, do jakiego przypisana jest karta płatnicza, z którego nastąpiła pierwotna płatność.
 6. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 7. W przypadku, gdy Zespół nie będzie w stanie przyjąć rezygnacji istnieje możliwość przekazania (lub odsprzedania) rezerwacji osobom trzecim. W takich sytuacjach Zespół nie pobiera żadnych opłat.
 8. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn oddziaływania sił wyższych (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, itp.) lub zdarzeń, za jakie Zespół nie ponosi winy (nagłe przerwanie dostaw energii elektrycznej, mediów itp.) widzom, którzy zakupili bilety przysługuje zwrot należności w terminie do 2 miesięcy od planowanej daty imprezy lub w miarę możliwości wymiana na inny termin.

 

§ 10

BILETY DODATKOWE BEZPŁATNE

Widz, który okaże w kasie 10 biletów z różnych spektakli będzie mógł otrzymać dwa bezpłatne bilety na wybrany przez siebie spektakl organizowany przez PZLPiT Mazowsze.§ 11

ZASADY UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH

 1. W dniu spektaklu Widzowie winni przybyć do Zespołu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby zająć wykupione miejsce. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach Zespołu i utrudnienia komunikacyjne, które mogą spowodować opóźnienie w przybyciu widzów na spektakl, nie są podstawą do żadnych roszczeń ze strony Widzów względem Zespołu.
 2. Widzowie spóźnieni będą mogli zająć zakupione miejsca dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana w spektaklu. Wcześniejsze wejście na widownię jest możliwe tylko za zgodą pracownika obsługi sali i wyłącznie na miejsca przez niego wskazane, co podyktowane jest względami natury organizacyjnej spektaklu oraz kwestiami zasad współżycia społecznego względem widzów, którzy przybyli odpowiednio wcześniej na spektakl i zajęli swoje miejsca.
 3. Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie upoważniają do wejścia na spektakl.
 4. Widzowie przebywający na terenie Zespołu zobowiązani są zachować bilet do ewentualnej kontroli.
 5. Widzowie są zobowiązani zajmować miejsca określone na bilecie. Zajęcie innego miejsca możliwe jest jedynie w przypadku, gdy osoba do niego uprawniona nie skorzysta ze swojego prawa lub się go zrzeknie.
 6. Używanie aparatów fotograficznych oraz kamer podczas trwania imprezy jest ZABRONIONE.
 7. Widzowie posiadający telefony komórkowe zobowiązani są do ich wyłączenia i nie korzystania podczas trwania spektaklu.
 8. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i picia napojów.
 9. Na terenie Zespołu obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 10. Każdy przebywający na terenie Zespołu jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do przepisów BHP, ppoż., oraz wskazówek obsługi Sali Widowiskowej.
 11. Widzowie nie stosujący się do regulaminu, instrukcji obsługi Sali lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie Sali. W takich przypadkach nie przysługuje prawo zwrotu ani wymiany biletów. W szczególności dotyczy to osób nie stosujących się do zakazu używania aparatów fotograficznych oraz kamer.
 12. Zakup biletu oznacza akceptację przez Widza powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.
 13. Osoby małoletnie poniżej 13 roku życia powinny znajdować się pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub pod opieką osoby wyznaczonej do opieki nad małoletnim przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.§ 12

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON LINE

 1. Strona internetowa www.mazowsze.waw.pl pozwala na zakup biletów w trybie online. Sprzedaż online kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem spektaklu.
   
 2. Bilety elektroniczne:
  • bilet drukowany (print@home) stanowi dokument elektroniczny w formacje PDF przeznaczony do samodzielnego wydruku przez Klienta.
  • bilet przesyłany jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia po potwierdzeniu poprawności transakcji przez operatora płatności udostępnianych w Serwisie metod płatności.
  • klient może wydrukować bilet wielokrotnie, w dowolnym miejscu i czasie przed Spektaklem, korzystając z opcji „WYDRUKUJ BILET PONOWNIE” na stronie www.bilety24.pl.
  • bilet należy wydrukować w formacie A4 i okazać bileterowi, jeśli w Serwisie (i na bilecie) nie określono inaczej. W przypadku, gdy wymagana jest wymiana na bilet standardowy (zabezpieczony blankiet biletowy), odbywa się ona bezpośrednio przed Wydarzeniem w miejscu wyznaczonym przez Organizatora/Partnera.
  • wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zakupu biletów oraz linkiem do pobrania biletu zostanie wysłana w ciągu 20 minut od potwierdzenia transakcji płatniczej. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, Serwis zaleca sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta: e-mail info@bilety24.pl lub telefonicznie 61 642 92 36 wew. 1. czynnym siedem dni w tygodniu w godzinach 8-24.
  • bilet drukowany (print@home) zawiera unikalny kod kreskowy oraz 2D będący identyfikatorem wstępu. Serwis przestrzega Klienta, a Klient przyjmuje do wiadomości, aby NIE POKAZYWAĆ BILETU OSOBOM POSTRONNYM, gdyż kody zawarte na bilecie są ważne tylko przy pierwszym skanowaniu, jakiekolwiek udostępnianie biletu osobom trzecim spowoduje unieważnienie biletu i będzie traktowane jako próba oszustwa. Organizator może zastrzec sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie wszystkim posiadaczom biletów o tych samych kodach.

   Bilet zakupiony w serwisie nie podlega zwrotowi pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty i/lub miejsca Wydarzenia przez Organizatora. 

   W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie Klient informowany jest o tym fakcie przez Organizatora/Partnera. Serwis Bilety24.pl zastrzega sobie prawo do informowania Klientów, którzy kupili bilet na dane Wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak jego obowiązkiem. Informacja taka może być wysłana przez Serwis Bilety24.pl mailem na adres podany przez Klienta, w procesie zakupu.
 3. Serwis bilety24.pl pobiera prowizję za zakup biletów drogą internetową. W przypadku odwołania danego wydarzenia prowizja ta będzie zwracana przez PZLPiT Mazowsze.
 4. Na życzenie klienta faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która zakupiła bilety po okazaniu paragonu fiskalnego.
 5. Szczegółowy regulamin zakupu biletów on-line znajduje się na stronie: www.bilety24.pl/cms/regulamin
 6. Cennik biletów na wydarzenia artystyczne wykonywane przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Mateczniku Mazowsze


 

Standardowe koncerty Zespołu „Mazowsze”

Bilet normalny

150 zł.

Bilet ulgowy – emerycki, studencki, uczniowski

120 zł-150 zł.

Bilet grupowy >50 osób

100 zł -130 zł.

Bilet ulgowy - pracowniczy

90 zł.

Spektakle i koncerty galowe Zespołu „Mazowsze”

Bilet normalny

100 – 180 zł.

Koncerty edukacyjne dla dzieci

Bilet normalny

45 zł.

Spektakle edukacyjne dla młodzieży

 

Bilet normalny

50 zł.

 


Ceny biletów spektakli odbywających się poza siedzibą Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, tj.:

Sali Widowiskowej "Mazowsze" ustalane są w odrębnych umowach lub pozostają w gestii instytucji wynajmujących zespół, w zależności od rodzaju zawartej umowy.

 

 

Więcej

do góry