REGULAMIN DLA WIDZÓW PZLPiT "Mazowsze" im. T. SYGIETYŃSKIEGO

REGULAMIN DLA WIDZÓW PZLPiT "Mazowsze" im. T. SYGIETYŃSKIEGO

Widzowie uczestniczący w koncercie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych poniżej zasad:

1) dezynfekcji dłoni przed wejściem do budynku PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego

2) przekazania pracownikowi PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego w dniu spektaklu obowiązkowego pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Pozostawienie danych kontaktowych. (druk do pobrania ze strony PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego lub wypełnienie go przed wejściem do budynku);

3) zakrywania ust i nosa podczas całego pobytu na terenie PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego ( obowiązek samodzielnego zaopatrzenia się w  środki ochrony osobistej);

4) zajmowania wyznaczonych zgodnie z reżimem sanitarnym miejsc na widowni, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.
Obowiązek zachowania jednego miejsca między widzami nie dotyczy:

  • widza, który uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  • widza, który ma szczególne potrzeby (jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie)
  • widzów, którzy są członkami jednego gospodarstwa domowego

5) wyrzucania zużytych środków ochrony osobistej do oznakowanych pojemników;

6) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi widowni. Uczestnictwo w spektaklu jest równoznaczne z akceptacją w/w Regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać;

7) osoba z podejrzeniem choroby SARS CoV-19 nie zostanie wpuszczona do budynku PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego. Zostanie poinformowana o konieczności pilnego skontaktowania się z lekarzem (PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego nie odpowiada za powstałe z tego tytułu straty);

8) budynek Sali Widowiskowej jest otwierany dla widzów na 45 minut przed wyznaczoną godziną spektaklu. Osoby oczekujące na zewnątrz zobowiązane są do zachowania dystansu min. 1,5 m;

9) Obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach WWW.GOV.PL i WWW.GIS.GOV.PL

Więcej

do góry